Yazı Teslim Kuralları
Yazıların Gönderilmesi
Belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazılar, yazar/yazarlara ait özgeçmiş ve ORCID numaraları ile birlikte, Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Dergipark sistemine erişimi olmayan yabancı yazarlar, çalışmalarını aksosdergi@gmail.com adresine e-posta yoluyla göndermelidir.
Yazı Teslim Kuralları
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (AKSOS) Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalar sarih bir akademik dille yazılmalı, açıkça ve tutarlı bir biçimde metin içinde ifade edilmiş kuramsal ve yöntemsel arka plana sahip olmalıdır.
AKSOS’a gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) 6.0 stilinde hazırlanmalıdır.
Makaleler; Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet (150-200 kelime), İngilizce özet (150-200 kelime), Türkçe anahtar kelimeler (5 adet), İngilizce anahtar kelimeler (5 adet), giriş, kavramsal arka plan, yöntem, analiz/bulguların tartışılması, sonuç, teşekkür ve kaynakça kısımlarından oluşmalıdır.
Başlık;
içerik ile uyumlu olmalı, yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalı, yazar adı yer almamalıdır. Ayrı bir kapak sayfasında yazarlar, isimlerini, tam ve açık kurum adreslerini, telefon ve faks numaralarını ve elektronik posta adreslerini bildirmelidirler. Bu bilgiler, hakemlere gönderilmeyecektir.
Öz;
gönderilen makalelerde 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce Öz (Abstract), en fazla beş anahtar kelime (hem İngilizce hem Türkçeleri) olmalıdır. Bir toplantıda tebliğ edilmiş ancak yayımlanmamış olan bildirilerde toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.
Ana Metin;
12 punto ile 1.5 satır aralığında yazılıp, Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Yazıların uzunluğu konusunda kesin bir sınırlama olmamasına karşın, en fazla 9000 sözcük, ideal bir yazı uzunluğu olarak varsayılmaktadır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar koyu (kalın) değil eğik harflerle (italik) yazılmalıdır. Alıntılar tırnak içerisinde verilmeli, beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride blok halinde ve 1 satır aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır.
Bölüm Başlıkları;
yazı, giriş bölümüyle ikinci sayfadan başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır.
Notasyon ve Kısaltmalar;
ilgili bilim alanının standart notasyon ve kısaltmaları olmalı veya metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerekli durumlarda, notasyon ve kısaltmalar Giriş bölümünde veya bu bölümü izleyen ayrı bir bölüm içinde verilebilir.
Şekiller ve Tablolar;
tüm çizimler, haritalar, grafikler, fotoğraflar vb. şekil olarak değerlendirilmelidir. Şekiller, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde “Şekil 1.” şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir şekil için uygun bir başlık kullanılmalı ve başlık şeklin altına numarasıyla birlikte yazılmalıdır. Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablolara metin içinde numaralarıyla “Tablo 1.” şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir tablo için uygun bir başlık kullanılmalı ve bu başlık tablonun üzerine numarasıyla birlikte yazılmalıdır.
Telif Hakkı Devir Formu
Çalışmalar gönderilirken yazarların aynı zamanda “Telif Hakkı Devir Formu” yüklemeleri gerekmektedir.
Etik Kurul Onayı
TUBITAK ULAKBIM TR Dizin Kriterlerine göre insanların veya hayvanların denek veya veri kaynağı olarak kullanıldığı tüm araştırmalar için etik kurul onayının alınması ve makale başvurusu sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Etik kurul onayı bulunmayan çalışmalar iade edilecektir.
İntihal Raporu
Çalışmalar gönderilirken yazarların çalışmaya ilişkin intihal raporlarını (TURNITIN, ITHENTICATE, intihal.net vb.) yüklemeleri gerekmektedir. AKSOS, gerekli görüldüğü takdirde kendi bünyesinde intihal raporu alma hakkını saklı tutar.

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 227 44 00 -14 79
Tel: 0 242 227 44 00