Yayın Etiği

Aşağıdaki özellikleri barındıran çalışmalar için yazarların Üniversitelerinin İlgili kurullarından Etik Kurul İzni belgesi alması gerekmektedir.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

Ø  İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

Ø  İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

Ø  Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

Ø  Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,  

Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

Ø  Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

Ø  Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, bilimsel yayın etiğini uygulamayı ve Committee on PublicationEthics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirilen önerileri temel alınarak hazırlanan Temel Uygulamaların aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder.

·   AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ’ne gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın sürecine dâhil edilmemiş olması gerekmektedir.

·    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, kötüye kullanım veya yayın etiğinin ihlali durumlarında COPE tarafından geliştirilen yayın etiği akış şemalarını (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) referans alır.

·    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, benimsemiş olduğu çift kör hakem süreci gereği, makalelerin  hakem değerlendirmesine gönderilme sürecinde, yazarların, alan editörlerinin ve hakemlerin anonimliğini garanti altına alır.

·   Bir metne ait bölümlerin, belirtilmediği halde yazara ait birden çok yayında kullanılması durumu olan metinler, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ açısından kabul edilebilir değildir. Böylesi durumlarda dergi, COPE tarafından belirlenmiş olan ilgili yönergeleri uygular.

·   AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı her tür içeriği nefret söylemi içinde değerlendirir ve bu içerikteki yazıları sürece sokmadan reddetme hakkını kullanır.

·   AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİbir makale ile ilgili çıkar çatışması durumunda, açık bir biçimde, entelektüel ve etik standartlardan yana taraf olur; konu ile ilgili olarak yazarların, hakemlerin, baş editörün ve alan editörlerinin yükümlü olduğu etik ilkeleri tanımlar.

·   AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ bir çıkar çatışması durumunda belirsizlik giderilene kadar makalenin değerlendirme sürecini askıya alır; başvuru yapan yazardan makalesi ile ilgili Etik Kurul İzni, Görüşmeci Rıza Formları ve ibraz edilmesi gereken belgeleri talep etme yetkisine sahiptir.

·    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ; düzeltme, açıklama, özür, tekzip niteliğindeki içerikleri yayınlamak konusunda sorumlu ve hassas davranır.

Linklerimiz

.

.

İletişimTel:
Tel: